Mandarin(P): jìng
Mandarin(Z): ㄐㄧㄥˋ
Korean(Eum): 정 [jeong]
Korean(H/E): 날씬할 정
Japanese(On): せい, しょう, じゅう [sei, shou, juu]
Japanese(Kun): あてやかなさま, しなやか [ateyakanasama, shinayaka]
Cantonese: zing6
------------------------------------------------------------
Definition: modest; supple
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [38.8]
Total strokes: 11
Radical:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5A67
Big Five: D4D1
GB 2312: 7026
JIS X 0212-1990: 2569
KSC 5657-1991: 7652
Cangjie: VQMB
Four-corner Code: 4542.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 21055.020
Kang Xi: 0265.160
CiHai: 388.401
Morohashi: 06433
Dae Jaweon: 0532.150

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — jìng ㄐ〡ㄥˋ 〔《廣韻》疾政切, 去勁, 從。 〕 〔《廣韻》子盈切, 平清, 精。 〕 〔《廣韻》疾郢切, 上靜, 從。 〕 1.苗條美好貌。 2.指美女。 明 沈鯨 《雙珠記‧遺珠入宮》: “我兒蘭情蕙性, 怎能伍三千宮婧?” 3.女子名。 春秋 時 齊 人 衍 之女名 婧 。 見《列女傳‧辯通》。 元 楊維禎 《覽古》詩之三: “ 齊景 恩一木, 觸槐有淫刑。 婧 女告 齊 相, 稱說辯且正。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I jìng (1) 苗条美好 [slender] 婧, 妍婧也。 《思玄赋》注引说文 舒妙婧之纤腰兮, 扬杂错之袿徽。 《文选·张衡·思玄赋》 (2) 女子贞洁 [chaste and undefiled] 婧, 女贞也。 《集韵》 II jìng (1) 美女 [beauty]。 如: 宫婧(宫中美女) (2) 女子人名用字 [a word u …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jing4 解释: 竦立。 说文解字: “婧, 竦立也。 ”纤弱的样子。 明·张自烈·正字通·女部: “婧, 纤弱貌。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:jing4 竦立。 說文解字: “婧, 竦立也。” 纖弱的樣子。 明·張自烈·正字通·女部: “婧, 纖弱貌。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — jìng (1) ㄐㄧㄥˋ (2) 纤弱苗条的样子: 舒妙~之纤腰兮 。 (3) (女子)有才品。 (4) 郑码: ZMCQ, U: 5A67, GBK: E6BA (5) 笔画数: 11, 部首: 女, 笔顺编号: 53111212511 …   International standard chinese characters dictionary

 • 妙婧 — 妍美纖細。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 訬婧 — 纖美苗條貌。 訬, 通“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • New Talent Singing Awards Toronto Audition — (Chinese: 新秀歌唱大賽多倫多選拔賽), or NTSA Toronto for short, is an annual singing contest organized by Fairchild Television in Toronto that selects the city s representative in the New Talent Singing Awards International Finals organized by TVB in Hong… …   Wikipedia

 • — ruò ㄖㄨㄛˋ 〔《廣韻》而灼切, 入藥, 日。 〕 1.柔軟。 《易‧大過》: “棟撓, 本末弱也。” 宋 王安石 《洪範傳》: “施生以柔, 化生以剛, 故木橈而水弱, 金堅而火悍。” 《說文‧彡部》“弱, 橈也” 清 段玉裁 注: “橈者, 曲木也。 引伸為凡曲之偁。 直者多強, 曲者多弱。” 2.鬆軟;軟爛。 晉 束晰 《餅賦》: “立冬猛寒, 清晨之會, 涕凍鼻中, 霜凝口外, 充盈解戰, 湯餅為最, 弱似春綿, 白若秋練。” 北魏 賈思勰 《齊民要術‧作魚鮓》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I chāo ㄔㄠ 〔《廣韻》楚交切, 平肴, 初。 〕 1.吵鬧, 煩擾。 2.矯健輕捷。 《淮南子‧脩務訓》: “ 胡 人有知利者, 而人謂之駤; 越 人有重遲者, 而人謂之訬, 以多者名之。” 高誘 注: “訬, 輕利急。” 3.狡猾;輕佻。 《說文‧言部》: “訬……一曰訬獪。” 段玉裁 注: “ 李善 音眇。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • Miss Asia Pageant — The Miss Asia Pageant (simplified Chinese: 亚洲小姐竞选; traditional Chinese: 亞洲小姐競選; pinyin: Yàzhōu Xiǎojie Jìngxuǎn; jyutping: aa3 zau1 siu2 ze2 ging3 syun2), is organized by the Asia Television Limited (ATV, a broadcast company in Hong Kong), and… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.